Bạn đã xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (121.66 KB, 5 trang )


Bài tập nâng cao Toán lớp 4: Dạng tốn tính nhanh

Bản quyền tài liệu nằm trong về upload.123doc.netA. Một số trong những công thức yêu cầu nhớ để triển khai tính nhanh

1. Phép cộng

+ đặc điểm giao hốn: Khi thay đổi chỗ những số hạng vào một tổng thì tổng khơng thayđổi

a + b = b + a

+ đặc thù kết hợp: Khi cộng hai số cùng với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất vớitổng của số máy hai với số đồ vật ba.

Bạn đang xem: Các bài toán tính nhanh lớp 4

a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)2. Phép trừ

+ Trừ một số cho một tổng: muốn trừ một số cho một tổng ta có thể lấy số đó trừ đimột số được công dụng trừ tiếp số còn lại

a – (b + c) = (a – b) - c

+ Trừ một tổng cho một số: ý muốn trừ một tổng cho một số, ta lấy một vài hạng củatổng trừ đi số đó rồi cùng với số hạng còn lại

(a + b) – c = (a – c) + b = (b – c) + a3. Phép nhân

+ đặc thù giao hốn: Khi đổi chỗ những thừa số trong một tích thì tích khơng thayđổi.

a x b = b x a

+ đặc điểm kết hợp: khi nhân một tích nhị số cùng với số vật dụng ba, ta hoàn toàn có thể nhân số thứnhất cùng với tích của số vật dụng hai với số đồ vật ba

a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c)

+ Nhân với số 1: Số thoải mái và tự nhiên nào nhân với cùng 1 cũng bởi chính số đó. Hàng đầu nhân vớimột số tự nhiên và thoải mái nào đó đều bằng chính số đó.

a x 1 = 1 x a = a

+ Nhân một trong những với một tổng: hy vọng nhân một vài với một tổng, ta nhân số kia vớitừng số hạng của tổng, rồi cộng các công dụng lại với nhau.

Xem thêm: Truyện Những Người Con Gái Đi Ngang Đời Tôi, Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ

a x (b + c) = a x b + a x c

+ Nhân một số trong những với một hiệu: hy vọng nhân một vài với một hiệu, ta có thể lần lượtnhân số kia với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau

a x (b – c) = a x b – a x c4. Phép chia:

+ chia một tổng cho 1 số: Khi phân tách một tổng cho 1 số, nếu những số hạng của tổngđều phân tách hết cho số phân tách thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng cáckết quả tìm kiếm được lại với nhau.

(a + b) : c = a : c + b : c


+ chia một hiệu cho 1 số: mong mỏi chia một hiệu cho 1 số, ta có thể lần lượt chiasố bị trừ với số trừ mang lại số đó rồi trừ hai tác dụng lại với nhau


(2)

+ Chia một trong những cho một tích: khi chia một số cho một tích nhì thừa số, ta hoàn toàn có thể chiasố đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được phân chia tiếp mang đến thừa số kia.

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b

+ phân chia một tích cho một số: Khi phân chia một tích nhì thừa số cho một số, ta có thể lấymột thừa số phân chia cho số đó (nếu phân tách hết), rồi nhân công dụng với thừa số kia.

(a x b) : c = a : c x b = b : c x a

+ phân tách cho số 1: bất kì số thoải mái và tự nhiên nào chia cho 1 cũng bằng chính nó

a : 1 = aB. Bài tập

Bài 1: Tính nhanh

a, 237 + 357 + 763 b, 2345 + 4257 - 345

c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643 d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653e, 2376 + 3425 - 376 - 425 f, 3145 - 246 +2347 - 145 + 4246 - 347

Bài 2: Tính nhanh

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 b, 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25c, 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15 d, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18e, 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 3: Tính nhanh

a, 425 x 3475 + 425 x 6525 b, 234 x 1257 - 234 x 257c, 3876 x 375 + 375 x 6124 d, 1327 x 524 - 524 x 327

e, 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214 f, 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249g, 312 x 425 + 312 x 574 + 312 h, 174 x 1274 -175 x 273 -175

Bài 4: Tính nhanh

a, 4 x 125 x 25 x 8 b, 2 x 8 x 50 x 25 x 125c, 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

d, 25 x 20 x 125 x 8 - 8 x đôi mươi x 5 x 125

Bài 5: Tính nhanh

a, 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 b, 6 x 1235 x trăng tròn - 5 x 235 x 24c, (145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143 d, 54 x 47 - 47 x 53 - 20 - 27

Bài 6: Tính nhanh

a, 10000 - 47 x 74 - 47 x 26 b, 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

Bài 7: Tính cấp tốc

399 x 45 + 55 x 3991995 x1996 -1991x1995


Bài 8: cho A = 2009 x 425 và B = 575 x 2009. Khơng tính A và B, em hãy tính

nhanh hiệu quả của A + B?


(3)

Bài 1:

a, 237 + 357 + 763= 237 + 763 + 357 = (237 + 763) + 357= 1000 + 357

= 1357

b, 2345 + 4257 - 345= 4257 + 2345 - 345= (4257 + 2345) - 345= 4257 + 2000

= 6257c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643

= 4276 + 5724 + 2357 + 7643= (4276 + 5724) + (2357 + 7643)= 10000 + 10000

= 20000

d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653= 3145 + 2496 + 7504 + 5347 + 4653= 3145 + (2496 + 7504) + (5347 + 4653)
= 3145 + 10000 + 10000

= 23145e, 2376 + 3425 - 376 - 425

= 3425 + 2376 - 376 - 425= 3425 + (2376 - 376) - 425= 3425 + 2000 - 425

= 2000 + 3425 - 425= 2000 + (3425 - 425)= 2000 + 3000

= 5000

f, 3145 - 246 +2347 - 145 + 4246 - 347= 3145 + 4246 - 246 - 145 + 2347 - 347= 3145 + (4246 - 246) -145 + (2347 - 347)= 3145 + 4000 - 145 + 2000

= 4000 + 3145 - 145 + 2000= 4000 + (3145 - 145) + 2000= 4000 + 3000 + 2000

= 9000

Bài 2:

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5= 5 x 10 (có 10 số 5)

= 50

b, 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25= 25 x 8 (có 8 số 25)

= 100c, 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

= (45+15) + (45+15) + (45+15) + (45+15)= 30 + 30 + 30 + 30

= 30 x 4 (có 4 số 30)= 120

d, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18= (2+8) + (4+6) + 10 + (12+18) + (14+16)= 10 + 10 + 10 + đôi mươi + 20

= 30 + 40= 70e, 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

= 125 +125 + 125 + (125-25) - 25 - 25 - 25= 125 + 125 + 125 + 100 - 25 - 25 - 25= 100 + 125 + 125 + 125 -25 - 25 -25…

= 100 + 100 + 100 + 100= 400

Bài 3:

a, 425 x 3475 + 425 x 6525= 425 x (3475 + 6525)= 425 x 10000 = 4250000

b, 234 x 1257 - 234 x 257= 234 x (1257 - 257)= 234 x 1000

c, 3876 x 375 + 375 x 6124= 375 x 3876 + 375 x 6124= 375 x (3876 + 6124)


(4)

= 375 x 10000= 3750000

= 524 x 1000= 524000e, 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

= 257 x (432 + 354 + 214)= 257 x 1000

= 257000

f, 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249= 325 x (1574 - 325 - 249)


= 325 x 1000= 325000g, 312 x 425 + 312 x 574 + 312

= 312 x 425 + 312 x 574 + 312 x 1= 312 x (425 + 574 + 1)

= 312 x 1000= 312000

h, 174 x 1274 -175 x 273 -175= 174 x 1274 -175 x 273 -175 x 1= 174 x (1274 - 273 - 1)

= 174 x 1000= 174000

Bài 4:

a, 4 x 125 x 25 x 8= 4 x 25 x 125 x 8= 100 x 1000= 100000

b, 2 x 8 x 50 x 25 x 125= 2 x 50 x 8 x 125 x 25= 100 x 1000 x 25= 2500000

c, 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25
= 2 x 50 x 4 x 25 x 3 x 5= 100 x 100 x 15

= 150000

d, 25 x trăng tròn x 125 x 8 - 8 x 20 x 5 x 125= 8 x 125 x 20 x 25 - 8 x 125 x trăng tròn x 5= 1000 x trăng tròn x 25 - 1000 x trăng tròn x 5= 20000 x 25 - 20000 x 5

= 20000 x (25 - 5)= 20000 x 20= 400000

Bài 5:

a, 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4= 2 x 4 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4= 2 x 3 x 4 x 427 + 6 x 4 x 573= 6 x 4 x 427 + 6 x 4 x 573= 24 x 427 + 24 x 573= 24 x (427 + 573)= 24 x 1000

= 24000

b, 6 x 1235 x trăng tròn - 5 x 235 x 24= 6 x 1235 x 4 x 5 - 5 x 235 x 24= 6 x 4 x 5 x 1235 - 24 x 5 x 235= 24 x 5 x 1235 - 24 x 5 x 235
= 120 x 1235 - 120 x 235= 120 x (1235 - 235)= 120 x 1000

= 120000c, (145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143

145 x 99 +145

= 145 x (99 + 1) = 145 x 100 = 14500143 x 101 - 143

= 143 x (101 - 1) = 143 x 100 = 14300(145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143

d, 54 x 47 - 47 x 53 - đôi mươi - 27= 47 x 54 - 47 x 53 - trăng tròn - 27= 47 x (54 - 53) - 20 - 27= 47 x 1 - 20 - 27


(5)

= 14500 - 14300= 200

= 47 - 47 = 0

bài 6:

a, 10000 - 47 x 74 - 47 x 26A = 47 x 74


B = 47 x 26

10000 - 47 x 74 - 47 x 26= 10000 - A - B

= 10000 - (A+B)

A+B = 47 x 74 + 47 x 26

= 47 x (74 + 26) = 47 x 100 = 470010000 - (A+B) = 10000 - 4700 = 5300

b, 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543 = 3457 + 6543 - 27 x 48 - 48 x 73= 10000 - 27 x 48 - 48 x 73Tương từ bỏ câu a, ta được:10000 - 27 x 48 - 48 x 73= 10000 - 4800

= 5200

Bài 7:

399 x 45 + 55 x 3991995 x1996 -1991x1995


399 x 45 + 551995 x 1996 -1991

399 x1001995 x 539900

49975

 

Bài 8:

A + B = 2009 x 425 + 575 x 2009

= 2009 x (425 + 575) = 2009 x 1000 = 2009000


Tài liệu liên quan


*
từ bỏ chọn nâng cao : Dạng toán tương quan dền so sánh thành nhân tử 8 1 2
*
MỘT SỐ CÔNG THỨC GIÚP GIẢI BÀI TẬP thcs 3 710 6
*
bai 4 môt sô he thuc ve canh va goc vào tam 15 533 0
*
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ và một số trong những công thức phân bón đến năng lực sinh trưởng,phát triển của cây dứa sợi(agave sisalana perrine) tại huyện ninh tô tỉnh ninh thuận 128 856 0
*
tư liệu MỘT SỐ CÁCH THỰC HIỆN NHÓM (NHÓM LẮP GHÉP ) vào LỚP HỌC HIỆN ni ppt 4 484 0
*
LUẬN văn nâng cấp hiệu quả quản lý và thực hiện vốn ODA ở việt nam thông qua triển khai phân cung cấp ODA 61 888 2
*
ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CÔNG THỨC bít MƯA MẶT CẠO ĐẾN NĂNG SUẤT MỦ VƯỜN cao su đặc Ở THỜI KỲ sale TẠI TỈNH ĐẮK LẮK potx 8 398 0
*
report khoa học: kĩ năng sản xuất của một số công thức lai của đàn lợn nuôi tại nhà máy sản xuất Chăn nuôi Đồng Hiệp – tp. Hải phòng pptx 7 433 1
*
skkn vận dụng một số công thức toán học để hình thành kỹ năng giải nhanh một số trong những dạng bài xích tập phần trăm trong dt thường gặp mặt đôi mươi 851 0
*
hóa học lớp 12-một số công thức kinh nghiệm tay nghề dùng giải nhanh việc hóa học potx 9 461 10
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(28.93 KB - 5 trang) - Tải bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính nhanh - bài bác tập ôn tập Toán lớp 4
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×