Hoá học lớp 12 - những dạng bài xích tập Hoá học tập lớp 12 chọn lọc, có đáp án

Loạt bài bác Chuyên đề: Tổng hợp định hướng và bài tập trắc nghiệm Hoá học tập lớp 12 gồm đáp án được soạn theo từng dạng bài xích có đầy đủ: lý thuyết - phương thức giải, bài tập Lý thuyết, bài tập từ luận và bài xích tập trắc nghiệm bao gồm đáp án khiến cho bạn học tốt, đạt điểm cao trong bài bác kiểm tra và bài thi môn Hoá học lớp 12.

*

Chuyên đề: Este - Lipit

Chuyên đề: Cacbohiđrat

Chuyên đề: Amin, amino axit và protein

Chuyên đề: Polime và vật tư polime

Chuyên đề: Đại cưng cửng về kim loại

Chuyên đề: kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Chuyên đề: sắt và một vài kim các loại quan trọng

Chuyên đề: Phân biệt một số chất vô cơ

Chuyên đề: hóa học và vấn đề môi trường

Chuyên đề: Este - Lipit

Tổng hợp kim chỉ nan chương Este, Lipit

Phương pháp giải những dạng bài bác tập chương Este - Lipit

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Cacbohiđrat

Tổng hợp định hướng chương Cacbohiđrat

Phương pháp giải những dạng bài bác tập chương Cacbohiđrat

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Amin, amino axit với protein

Tổng hợp triết lý chương Amin, Amino Axit, Protein

Phương pháp giải những dạng bài tập chương Amin, amino axit với protein

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Polime và vật liệu polime

Tổng hợp kim chỉ nan chương Polime, vật tư polime

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Polime và vật tư polime

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Đại cương cứng về kim loại

Tổng hợp triết lý chương Đại cương cứng về kim loại

Phương pháp giải các dạng bài bác tập chương Đại cương cứng về kim loại

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, nhôm

Tổng hợp kim chỉ nan chương sắt kẽm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Phương pháp giải những dạng bài bác tập chương sắt kẽm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: fe và một trong những kim nhiều loại quan trọng

Tổng hợp triết lý chương Crôm, Sắt, Đồng

Phương pháp giải những dạng bài bác tập chương sắt và một vài kim các loại quan trọng

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Phân biệt một vài chất vô cơ

Tổng hợp định hướng chương Phân biệt một số chất vô cơ

Phương pháp giải những dạng bài xích tập chương Phân biệt một trong những chất vô cơ

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: hóa học và vấn đề môi trường

11 phương thức giải nhanh bài xích tập hóa học hữu cơ, vô cơ cực hay

Phương pháp bảo toàn điện tích

Phương pháp bảo toàn electron

Phương pháp bảo toàn khối lượng

Phương pháp bảo toàn nguyên tố

Phương pháp mặt đường chéo

Phương pháp trung bình

Phương pháp quy đổi

Phương pháp tăng sút khối lượng

Phương pháp thực hiện phương trình ion thu gọn

Phương pháp chọn đại lượng thích hợp

Phương pháp đồ thị