Cách thực hiện some, many, much, any, a lot of, lots of, few, a few, little & a little

I/ SOME

some: vài, 1 vài, 1 không nhiều trong số, 1 số.some: được xem như là bề ngoài số nhiều củaa, an.someđứng trước danh từ số những đếm được với danh trường đoản cú ko đếm được.Bạn đã xem: Cách áp dụng some với any much many với a lot of/lots of

EX:

There’ssomemilk in the fridge.(Có 1 ít sữa phía trong gầm tủ lạnh.)

There aresomebooks on the table.(Có vài quyển sách trên bàn.)

Sử dụng “some” khichưa xác minh rõ số lượng.Sử dụng “some” trong câu hỏi đểbộc lộ rõ ý mong của người nói, quan trọng đặc biệt trong câu yêu cầu và đề nghị. Lúc đó, người nói mong muốn được đáp lại bằng “yes”.

Bạn đang xem: Cách dùng some any much, many a lot of a few, a little

EX:

Did you buysomemilk?(Bạn đã cài 1 không nhiều sữa đề xuất ko?)


*

II/ MANY

many: nhiều.manythường đứng trước danh trường đoản cú đếm được.Sử dụng “many” lúc muốnám chỉ 1 con số lớn.Được dùng đa phần trongcâu hỏi với câu đậy định.

EX:

I havemanyfriends here.(Ở phía trên tôi có khá nhiều bạn.)

Howmanyfloors does your school have?(Trường bạn có từng nào tầng?)

There aren’tmanystudents in this school.(Không có nhiều học sinh ngơi nghỉ trường này.)

III/ ANY

anykhông có nghĩa xác định.anythường được dùng trongcâu hỏi và câu tủ định.anyđứng trước danh tự số những đếm được hoặc danh từ bỏ ko đếm được.Khi đạt câu hỏi vớiany, tín đồ đóngụ ý nghi ngờ, ngần ngừ điều mình hỏi có hay là không có.

EX:

Are thereanyoranges?(Có quả cam như thế nào không?)

No, there aren’tanyoranges.(Không, không có quả cam nào cả.)

Is thereanycheese in the fridge?(Có chút pho mát như thế nào trong tủ giá không?)

No, there isn’tanycheese in the fridge./No,there isn’t.

IV/ MUCH

muchthường dùng trongcâu tủ định và câu hỏi.muchđi vớidanh từ ko đếm được.

EX:

I don’t havemuchtime.(Tôi ko có tương đối nhiều thời gian.)

I don’t havemuchmoney.(Tôi ko có tương đối nhiều tiền.)

V/ A LOT OF VÀ LOTS OF

a lot ofcó tức là nhiều, 1 con số nhiềua lot ofthường được dùng trongcâu khẳng định.a lot oflà biện pháp nói khác củalots of.a lot ofvàlots ofthường đi vớidanh từ không đếm được với danh trường đoản cú số nhiều.EX:

There’sa lot ofrain today.(Hôm ni mưa nhiều.)

A lot ofstudents are studying in the library.(Nhiều học viên đang học bài bác trong thư viện.)

There arelots ofpeople here.(Có đa số người ở đây.)

VI/ FEW, A FEW VÀ LITTLE, A LITTLE

FEW, A FEWdùng với danh tự đếm được cònLITTLEvàA LITTLEthì cần sử dụng cho danh từ ko đếm được.

Còn ước ao phân biệt giữa từng cặp với nhau thì xem xét như sau:

Nhìn trong câu kiếm tìm xem tất cả ý nàoLÀM GIẢM ĐI SỐ LƯỢNGdanh từ bỏ đi sau nó tuyệt không, nếu bao gồm thì dùngFEW (hoặc LITTLE)( = không nhiều ) còn không tồn tại thì dùngA LITTLE (hoặc A FEW)( = 1 ít, một vài )

Các bạn coi ví vụ sau nhé :

The window is so small that the room gets ………… air.

littlea littlefewa few

Nhìn phía sau thấy chữ air không tồn tại s –>không đếm đượcnên các loại câu C cùng D, xét tiếp nội dung câu ta thấyso smallnghĩa là cửa sổ quá bé dại –>làm giảm số lượngkhông khí vào phòng hãy lựa chọn câu A: little

Ví dụ 2:

I enjoy my lifehere. I have ……………… friends & we meet quite often.

littlea littlefewa few

Nhìn phía đằng sau cófriends gồm snên các loại câu A cùng B, xét tiếp thấy enjoy quanh đó rakhông bao gồm yếu tố như thế nào làm bớt số lượngfriends hãy chọn câu D : a few

CÁCH HIỂU 2:

**Chú ý**rằng giữaa littlevàlittlecó một ít khác biệt, tựa như như giữaa fewvàfew. Vớia little, ta phát âm rằngchúng ta gồm một ít cái gì đó nhưng nó là vừa đủ, còn vớilittlethì nó bao gồm nghĩarất ít, không được để đáp ứng nhu cầu:

I have a little money, enough for the cinema at least= Tôi còn một không nhiều tiền, hoàn toản để đi coi phim.

I have little money. I really can’t afford khổng lồ go out= Tôi còn cực kỳ ít tiền, không đủ để đi chơi.

VD khác:

There have been few problems with the new system, thankfully!= như mong muốn là khối hệ thống mới có rất ít vấn đề.

Luckily, there is little crime in my town= như mong muốn thay, tp của chúng ta có siêu ít tội phạm.

I’m so pleased that I have few arguments with my family= Tôi rất vui bởi vì tôi khôn xiết ít bất đồng quan điểm với gia đình.

It’s great that there’’s been very little bad weather this month= thật tuyệt vị tháng này ít có thời tiết xấu.

Ngoài ra những bạn cũng hoàn toàn có thể dựa vào các dấu hiệu sau để gia công bài.

Nếu gặp mặt ONLY, QUITE thì chọna few, a littleNếu chạm chán : VERY, SO TOO thì chọnlittle, fewmà không đề xuất xem xét gì thêm nữa.

Ví dụ:

There are only …………… houses.

littlea littlefewa few

Loại ngay câu A cùng B do phía sau làhouses, tiếp nối ta thấy cóonlynên lựa chọn câu D: a few

Bài tập

BT1:

1)I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.

muchmany

2)……………… pencils did you find yesterday?

how muchhow many

3)My dog brings me ………………… different slippers.

muchmany

4)This cow produces …………………. Milk.

muchmany

5)………………. Shampoo did you use last week?

how muchhow many

6)Paul always gets ………………. Homework.

muchmany

7)………………. Castles did he destroy?

how muchhow many

8)…………….. Love bởi you need?

how muchhow many

9)Andy hasn’t got ……………….. Hair.

muchmany

10)I drank too ……………… cola yesterday.

muchmany

11)There aren’t …………. Car parks in the center of Oxford.

muchmany

12)Eating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.

anysome

13)Liverpool has …………. Of great nightclubs.

a lotmany

14)Hurry up! We only have ………….. Time before the coach leaves.

a fewa little

15)We saw ……………. Beautiful scenery when we went khổng lồ Austria.

a little ofsome

16)There are a ………….. Shops near the university.

fewany

17)It’s very quiet. There aren’t …………… people here today.

muchmany

18)There are ……………… expensive new flats next to the river.

somea little

19)After Steve tasted the soup, he added ……. Salt to it.

a fewfewlittlea little

20)Many people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.

Xem thêm: 10 Quán Cafe Siêu Đẹp Đang Thu Hút Giới Trẻ Sài Gòn, Top 23 Quán Cà Phê Đẹp Ở Sài Gòn Sống Ảo Cực Chất

very fewvery littlevery muchvery many

BT2

Điền vào địa điểm trống với:a few, few, a little, little, much, many, some, any.

1) The postman doesn’t often come here. We receive ………….. Letters.

2) The snow was getting quite deep. I had ……………….. Hope of getting trang chủ that night.

3)

A: I’m having ……………… trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for …………. Days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has …………… ability.

6) I could speak …………… words of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I have ………………. Cream, please?

8) Very ……………… people were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Just ………………….

10) He gave ……………… thought to his future.

11) Would you help me with ……………… money?

12) We have to delay this course because he knows …………………

13) He isn’t very popular. He has ……….. Friends.

14) We didn’t buy …………flowers.

15) This evening I’m going out with ………….friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are …………..old buidings.

17) This is a very boring place to lớn live. There’s ………….to do.

18) Listen carefully, I’m going to give you ………. Advice.

19) This town is not a very interesting place khổng lồ visit, so ………. Tourists come here.

20) I didn’t have …………… money, so I had lớn borrow ………..

Đáp án

BT1

1) B

2) B

3) B

4) A

5) A

6) A

7) B

8) A

9) A

10) A

11) B

12) A

13) A

14) B

15) B

16) A

17) B

18) A

19) D

20) A

BT2

1) The postman doesn’t often come here. We receivefewletters.

2) The snow was getting quite deep. I hada little/littlehope of getting home that night.

3)

A: I’m havinga littletrouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away fora few/many/somedays from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he haslittleability.

6) I could speaka few/somewords of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I havesome/a littlecream, please?

8) Veryfewpeople were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Justa little

10) He gavea littlethought to lớn his future.

11) Would you help me witha little/somemoney?

12) We have to lớn delay this course because he knowslittle/much

13) He isn’t very popular. He hasfewfriends.

14) We didn’t buyany/manyflowers.

15) This evening I’m going out withsomefriends of mine.

16) Most of the town is modern. There arefewold buidings.

17) This is a very boring place khổng lồ live. There’slittleto do.

19) This town is not a very interesting place to visit, sofewtourists come here.