Trợ động từ trong giờ Anh rất lôi cuốn bị nhầm lẫn với "ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU" nếu chúng ta không đọc rõ. Hãy nhằm Anh ngữ Ms Hoa giúp đỡ bạn hiểu rõ rộng về từ loại này nhé.

Bạn đang xem: Để trợ động từ tiếng anh không còn là nỗi lo của bạn


 


I. KHÁI NIỆM TRỢ ĐỘNG TỪ (AUXILIARY VERBS)

1. Khái niệm

Trợ đụng từ (auxiliary verbs) được đọc là một số động từ rất có thể giúp những động từ khác hình thành những thể nghi vấn, đậy định để nhấn mạnh vấn đề hay hình thành một số thì (tenses) hay phương pháp (mood) làm sao đó

Có 12 trợ động từ trong tiếng Anh: be, have, do, can, shall, will, may, must, need, ought (to), dare, used (to).

Trong số 12 trợ đụng từ nêu trên, tất cả 9 hễ từ còn được xếp vào loại Động tự khuyết thiếu (Modal verbs). Đó là những động trường đoản cú can, may, must, will, shall, need, ought (to), dare cùng used (to) nên đa số người dễ nhầm lẫn những khái niệm này.

2. Đặc tính chung của trợ động từ

Trợ rượu cồn từ được áp dụng để sinh ra thể lấp định bằng phương pháp thêm NOT sau động từ.


He is here. --> He is not here.They would help us. --> They would not help us.

Trợ động từ được thực hiện để có mặt thể nghi hoặc bằng đảo ngữ (inversion).


He is here. --> Is he here?

Trợ hễ từ được thực hiện để hình thành Câu hỏi đuôi (Tag-question) bằng phương pháp dùng lại chính động trường đoản cú ấy.


They were there, weren"t they?

Trợ cồn từ được thực hiện để hình thành Câu vấn đáp ngắn (short answer) bằng phương pháp dùng lại chính động từ ấy.


It will take hours to vì chưng this work.Yes, it will. (No, it won"t)

Trợ động từ được sử dụng lại vào loại Câu tỉnh giấc lược (elliptical sentences).


They will spend their holidays in Spain. Will you? (= Will you spend your holiday in Spain?)


II. CÁCH SỬ DỤNG TRỢ ĐỘNG TỪ

1. Một vài câu thực hiện trợ rượu cồn từ

Câu bao phủ định cần sử dụng trợ động từ

Trợ rượu cồn từ rất có thể hình thành câu che định, chúng ta cũng có thể thêm not vào sau trợ rượu cồn từ, trước hễ từ chính:

Anna will leave now. => Anna will not leave now.She can swim => She can not swim.

Chú ý khi viết tắt:

Stt

Viết thường

Viết tắt

1

will not

won’t

2

must not

musn’t

3

would not

wouldn’t

4

could not

couldn’t

5

can not

can’t

Câu nghi ngại dùng trợ động từ

Bạn hoàn toàn có thể hình thành câu hỏi bằng cách đặt trợ cồn từ ngơi nghỉ đầu câu (trên nhà ngữ):

Anna will leave now. =>Will she leave now?

Xin kể lại, trợ đụng từ hình thái luôn luôn đi với dạng thức nguyên thể không tồn tại to của động từ. Vị vậy, sau trợ rượu cồn từ hình thái không bao giờ có những dạng , , giỏi thời quá khứ của hễ từ. Chỉ gồm hai cách áp dụng trợ động từ hình thái:

(1) modal + : would be, can go, will have, must see, …(2) modal + have + : could have gone, would have been,..

Xem thêm: Lịch Sử Phép Biện Chứng - Lịch Sử Phát Triển Của Phép Biện Chứng

Tất nhiên trong giải pháp (2), từ bỏ have chính là động từ nguyên thể không có to; không được sửa chữa thay thế nó bởi has tuyệt had.

2. Một trong những trợ động từ thường gặp

Trợ đụng từ “BE”

a. "BE" được áp dụng làm trợ động từ để hình thành những thì tiếp tục và thể bị động

Ví dụ:

He was washing clothes when we came. 

 b. "BE" là một trong loại hễ từ gần đầy đủ. Vì vậy luôn đòi hỏi phải có một té ngữ tự để dứt ý nghĩa của câu

Ví dụ:

Her dinner is ready. Her father was a famous man. 

c. Khi được áp dụng như một cồn từ hoàn chỉnh, "BE" có nghĩa là hiện hữu, tồn tại

Ví dụ:

I think, therefore I am.d. "BE TO" dùng để diễn tả

- Một sự thu xếp, sắp đặt (arrangement)

Ví dụ:

The wedding is khổng lồ take place on Sunday. 

- Một mệnh lệnh, một yêu cầu

Ví dụ:

You are khổng lồ see the teacher at 4 o’clock. 

- Tính hóa học tương lai một trong những trường thích hợp cần diễn tả tương lai trong quá khứ (Future in the Past)

Ví dụ:

My daughter & her husband were to lớn come và see us this weekend, but they couldn’t come. e. "DO BE" là một vẻ ngoài nhấn mạnh, làm tăng ý nghĩa tình cảm của hành vi hay khiến cho câu nó có ý nghĩa sâu sắc thuyết phục hơn

Ví dụ

Do be careful when you cross the road. 

f. Một vài thành ngữ cùng với "BE" 

Thành ngữ

Ví dụ

be able to: có thể, gồm khả năng

I am not able to lớn guarantee the results.

be about to: sắp đến sửa

The plane is about khổng lồ take off

be apt to: gồm khiếu, cấp tốc trí về

He’s apt to ask awkward questions

be bound to: tuyệt nhất định, bao gồm khuynh hướng

Prices are bound to go up this autumn

be certain to: vững chắc chắn

The match is certain khổng lồ start on time

be due to: vì, vì chưng bởi, ắt hẳn, độc nhất vô nhị định

He’s due khổng lồ arrive at any moment.

be going to: định sẽ

We’re going to lớn need more staff here

be liable to: có chức năng sẽ

This machine is liable khổng lồ break down

be sure to: chắn chắn, xong xuôi khoát là

He’s sure to lớn be waiting outside.

be likely to: dường như như là

They’re likely to win by several goals.

be meant to: ý mong nói là

Are you meant to lớn work overtime?

be supposed to: xem là, có nhiệm vụ là

We’re not supposed khổng lồ smoke in here

Trợ động từ HAVE

a. HAVE được sử dụng làm trợ hễ từ nhằm tạo các thì trả thành

Ví dụ:

I have answered her questions. Has she finished his dinner? 

b. Khi được sử dụng như một đụng từ thiết yếu trong câu, HAVE tức là sở hữu. Với chân thành và ý nghĩa này, trong văn nói và trong nhiều cấu trúc văn viết, got được sản xuất với have mà không làm tăng lên ý nghĩa.

Ví dụ

The woman has (got) a car.How many children have she (got)?

c. Khi sử dụng với nghĩa khác rộng là sở hữu, HAVE có các hiệ tượng phủ định, nghi vấn... Như các động từ thông thường khác. Lúc ấy HAVE cũng không cần sử dụng với got sống phía sau.

Ví dụ

Did you have a letter from home? (= receive)I don’t have much difficulty with English grammar (= find, experience) => cùng với cách sử dụng này "HAVE" thường mô tả một hành động có đặc thù của một thói quen, một sự lặp đi lặp lại nhiều lần. Hãy đối chiếu hai câu sau:

Ví dụ:

He has a walk in the garden.He walks in the garden.D. HAVE rất có thể được dùng trong thể nguyên nhân. Bao hàm 2 cấu trúc:

- Active: S + (have) + O1 + V + O2- Passive: S + (have) + O2 + past participle (by O1)

*

Ví dụ:

They had Lana clean the floor.We have just had our house painted.Why don’t you have your hair cut?=> Trong số đông các trường đúng theo này HAVE có thể được sửa chữa bởi "get"

Ví dụ:

Why don’t you get your hair cut? They got the floor cleaned. 

e. HAVE lớn (phải, đề xuất phải) cần sử dụng diển tả một sự phải thiết, sự chống bách, bắt buộc. Trường vừa lòng này "have" cũng có thể dùng cùng với got ngơi nghỉ phía sau

Ví dụ

I missed the bus, so I had to walk lớn the office.You’ve got to work hard to make a living.

f. HAVE TO được dùng thay mang lại MUST ở những thì cơ mà MUST không có.

Ví dụ:

You will have to lớn leave for work early in the morning. We had khổng lồ answer all the questions in the examination. Trợ hễ từ DO

DO có thể là:

- Một động từ thường:

Ví dụ:

She does her work well. 

- Một trợ rượu cồn từ.

+ khi sử dụng làm trợ động từ, vày có các cách sử dụng sau đây:

a. Dùng để hình thành thể phủ định với thể ngờ vực cho những động từ thường

Ví dụ

She doesn’t like swimming. Don’t sit on that chair! 

b. Dùng làm hình thành câu hỏi đuôi khi cồn từ trong câu đó là một hễ từ thường

Ví dụ:

We stayed in that hotel, didn’t we? John doesn"t clean the floor, does he? 

c. Dùng để làm tránh lập lại cồn từ thiết yếu khi rượu cồn từ đó là một các loại động từ hay trong câu vấn đáp ngắn

Ví dụ:

He likes swimming. - So does she. Did we go lớn London? - Yes, we did. 

d. Dùng làm hình thành hiệ tượng nhấn mạnh

Ví dụ

You did make me surprised. (Bạn làm tôi ngạc nhiên.)He does write his name on the board. (Anh ta viết tên bản thân lên bảng.)

Một số từ loại khác có thể bạn quan tâm

Bài viết liên quan