Từ nối trong giờ đồng hồ Anh là nhà điểm ngữ pháp không nhiều được fan học giờ đồng hồ Anh nhắc và ân cần nhiều.

Bạn đang xem: Cách dùng từ nối câu trong tiếng anh

Mặc dù nhiên, trường hợp như không tồn tại từ nối links thì câu văn của các bạn sẽ trở buộc phải rời rạc với thiếu logic. Trong bài viết này, Step Up đã tổng thích hợp lại tất cả các nhiều loại từ nối trong giờ đồng hồ Anh. Những kỹ năng này sẽ giúp đỡ bạn giao tiếp cũng như làm văn “mượt mà” hơn đấy, đừng bỏ qua mất nhé!


1. Trường đoản cú nối trong tiếng Anh là gì?

Định nghĩa: trường đoản cú nối trong tiếng Anh (còn điện thoại tư vấn là Linking words tốt Transitions), được dùng để làm liên kết giữa các câu, giúp cả đoạn văn ngặt nghèo hơn, mạch lạc hơn. Vào một câu giỏi đoạn văn, nếu như như không tồn tại từ nối, chắc chắn rằng những câu nói của các bạn sẽ rất rời rạc cùng gây thiếu hụt logic.

*
*
*
*

Bài tập: Điền từ bỏ nối trong giờ Anh bằng cách chọn giải đáp đúng:

1. _____________ you study harder, you won’t win the scholarship.A. UnlessB. BecauseC. IfD. In order that2. Our teacher explained the lesson slowly ______________ we might understand him.A. AndB. So thatC. If notD. Or3. The countryside air is fresh,________________, it’s not polluted.A. HoweverB. WheneverC. MoreoverD. Beside4. __________ he goes to the museum with me, I will go alone.A. Because ofB. BecauseC. UnlessD. When5. They asked me khổng lồ wait for them; ____________, he didn’t turn back.A. ButB. HoweverC. SoD. Therefore6. My mother was sick._________________, I had to lớn stay at trang chủ to look after her.A. ButB.

Xem thêm: Top 18 Valid Html Hay Nhất 2022, Magento 2 Validation Rules List

HoweverC. SoD. Therefore7. __________ the brightness room, we couldn’t sleep.A. Because ofB. Since

C. AlthoughD. In spite of8. It was already 6p.m, ______________ we closed our office and went home.A. ThereforeB. ButC. HoweverD. So9. _____________ he knew the danger of smoking, he couldn’t give it up.A. SinceB. ThoughC. Because ofD. Despite10. _________________ he had to bởi homework, he still attended your các buổi tiệc nhỏ yesterday.A. BecauseB. In spite ofC. Because ofD. AlthoughĐáp án:1. A2. B3. C 4. C5. B6. D7. A8. D9. B10. D