Ngữ pháp cơ phiên bản – Một trong các kiến thức tiếng Anh được thực hiện nhiều nhưng dễ bị nhầm lẫn đó là 12 thì (tense) giờ Anh. bth.vn sẽ giúp bạn chinh phục kiến thức này bởi việc hệ thống hóa cấu trúc tín hiệu nhận biết của 12 thì này.

Bạn đang xem: Cách dùng và dấu hiệu nhận biết của 12 thì


Mỗi thì bao gồm 4 dạng: Đơn, Tiếp Diễn, xong xuôi và dứt Tiếp Diễn


I. CÁC THÌ QUÁ KHỨ

Bốn thì vượt khứ sử dụng để diễn đạt những hành vi xảy ra trong thừa khứ. Từng thì có cách miêu tả khác nhau.

1. Thì vượt Khứ Đơn – Simple Past

Công thức

Khẳng địnhS + V2/ed.Dấu hiệu dìm biết: ago, yesterday, last month, last night, in …
Phủ địnhS + did + not + Vinf.
Nghi vấnDid + S + Vinf?

Cách sử dụng

a. Thì vượt khứ đơn diễn đạt một hành động, sự việc ra mắt và chấm dứt trong vượt khứMột vụ việc đã kết thúc: Jim went swimming with his brother yesterday.Một hành động chen ngang vào một hành vi khác: When Susan was studying, her mom went home.Một thói quen vẫn kết thúc: They went to lớn school by bus every day when they were 10.b. Thì thừa khứ đơn miêu tả chuỗi hành vi xảy ra tiếp tục trong vượt khứ

E.g: He came home, switched on the computer & checked her e-mails.

c. Thì thừa khứ đối chọi dùng vào mệnh đề chính của câu đk loại 2

E.g: If I were you, I would finish this essay before going to a cafe.

2. Thì vượt Khứ tiếp tục – Continuous Past

Công thức

Khẳng địnhS + was/were + Ving.Dấu hiệu nhận biết: while, at that moment,…
Phủ địnhS + was/were + not + Ving .
Nghi vấnWas/were + S + Ving ?

Cách sử dụng

a. Thì quá khứ tiếp diễn biểu đạt một hành động, vấn đề đang ra mắt xung quanh 1 thời điểm trong quá khứ.

E.g: I was watching TV when she knocked the door.

b. Thì quá khứ tiếp diễn miêu tả những hành vi xảy ra tuy nhiên song cùng với nhau

E.g: While I was taking a shower, my mèo was chasing a mouse.

3. Thì thừa Khứ dứt – Perfect Past

Công thức

Khẳng địnhS + had + V3/pp.Dấu hiệu nhấn biết: before, after, by the time, prior khổng lồ that time, until then,…
Phủ địnhS + had + not + V3/pp.
Nghi vấnHad + S + V3/pp?

Cách sử dụng

a. Thì quá khứ hoàn thành diễn tả hành rượu cồn đã xong xuôi trước 1 thời điểm sinh hoạt trong quá khứ (xảy ra trước thì quá khứ đơn) 

E.g: Lora had traveled by car when the bus arrived.

b. Thì thừa khứ xong xuôi dùng trong mệnh đề chủ yếu trong câu đk loại 3

E.g: If my cell phone hadn’t been broken, I would have contacted you.

4. Thì vượt Khứ chấm dứt Tiếp Diễn – Perfect Continuous Past

Công thức:

Khẳng địnhS + had + been + Ving .Dấu hiệu nhấn biết: since, for, before, after,…
Phủ địnhS + had + not + been + Ving .
Nghi vấnHad + S +  been + Ving?

Cách sử dụng

Thì thừa khứ ngừng tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã xảy ra trong vượt khứ và ngừng trước 1 hành vi khác xảy ra và cũng dứt trong quá khứ. 

E.g: James had been teaching at the university for more than a year before he left for Asia.

II. CÁC THÌ HIỆN TẠI

Trong 12 thì giờ Anh cơ bản, những thì bây giờ có tính vận dụng cao nhất. Đặc biệt là hiện tại Đơn, hoàn thành và Tiếp Diễn. Mỗi thì đều phải sở hữu nhiều chức năng và cách miêu tả khác nhau.

1. Thì bây giờ Đơn – Simple Present

Công thức:

Khẳng địnhS + Vs/es.Dấu hiệu nhận biết: always, usually, often, sometimes, every day,…
Phủ địnhS + do/does + not + Vinf.

Xem thêm: Hoa Mạn Đà La Ở Việt Nam

Nghi vấnDo/Does + S + V?

Cách sử dụng

a. Thì bây giờ đơn miêu tả một sự thật hiển nhiên

E.g: The sun ries in the East.

b. Thì bây giờ điễn miêu tả một thói quen, một kế hoạch trình

E.g: I get up early every morning.

The train leaves at 8 p.m tomorrow. (lịch trình không đổi)

c. Thì bây giờ đơn nói tới khả năng, công việc hiện tại

E.g: He plays badminton very well.

2. Thì hiện nay Tại tiếp diễn – Continuous Present

Công thức:

Khẳng địnhS + am/ is/ are + VingDấu hiệu nhận biết: now, right now, at present, at the moment
Phủ địnhS + am/ is/ are + not + Ving
Nghi vấnAm/ Is/ Are + S + Ving?

Cách sử dụng

a. Thì hiện tại tiếp diễn đạt một hành vi đang diễn ra và kéo dài dài một thời hạn ở hiện tại tại

E.g: We are playing football now

b.Thì hiện tại tại tiếp nối thể hiện tại sự không bằng lòng về một hành động lặp đi lặp lại, sử dụng với phó tự ALWAYS

E.g: Our neighborhoods are always singing out loud at the weekend.

c. Thì hiện nay tại tiếp tục nói về một hành động ở tương lai gần, đã làm được lên kế hoạch 

E.g: I am going to lớn the movie theater tonight with David.

E.g: Marry is going khổng lồ visit her aunt and uncle this summer.

Lưu ý: Không sử dụng thì này với những động tự tình thái như: see, hear, understand, know, like, want, glance, feel, think, smell, love, hate, realize, seem, remember, forget,…

3. Thì hiện Tại chấm dứt – Perfect Present

Công thức:

Khẳng địnhS + have/has + V3/pp Dấu hiệu thừa nhận biết: already, not… yet, just, ever, never… before, since, for, recently,
Phủ địnhS + have/has + not + V3/pp
Nghi vấnHave/Has + S + V3/pp?

Cách sử dụng

a. Thì lúc này hoàn thành diễn tả một sự việc kéo dãn từ quá khứ mang đến hiện tại b. Thì lúc này hoàn thành diễn đạt một sự việc lặp đi tái diễn của một hành động trong vượt khứSự vấn đề xảy ra: She hasn’t completed the assigned work.Sự việc chưa từng xảy ra: He has never visited the children at the orphanage before.I’ve watched the Titanic movie 5 times.

4. Thì hiện tại Tại dứt Tiếp Diễn – Perfect Continuous Present

Công thức:

Khẳng địnhS + have/has + been + VingDấu hiệu nhận biết: all day, all week, all month, since, for
Phủ địnhS + have/has + not + been + Ving
Nghi vấnHave/Has + S + been + Ving ?

Cách sử dụng

a. Thì hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn dùng để làm nhấn dũng mạnh tính liên tục, quá trình thời gian của một sự việc bắt đầu từ thừa khứ và tiếp nối đến hiện nay tại

E.g: She has been learning English for 10 years.

b. Thì hiện nay tại dứt tiếp diễn dìm mạnh chức năng và hiệu quả của hành động

E.g: I am exhausted because I have been working all day.

III. CÁC THÌ TƯƠNG LAI

Đối với các thì giờ đồng hồ Anh cơ bản, sau này Đơn được sử dụng liên tục nhất. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách ứng dụng những thì khác, kia sẽ là 1 điểm cùng trong tiếp xúc và bải thi của bạn.

1. Thì sau này Đơn – Simple Future

Công thức

Khẳng địnhS + will/shall + VinfDấu hiệu dìm biết: tomorrow, next week/ month/ year, one day…
Phủ địnhS + will/shall + not + Vinf
Nghi vấnWill/Shall + S + Vinf?

Cách sử dụng

a. Thì tương lai đơn mô tả một dự đoán nhưng không tồn tại căn cứ

E.g: I think It will rain heavily.

b. Thì sau này đơn diễn đạt một đưa ra quyết định đột xuất ngay trong khi nói

E.g: Will you go home with me tonight?

c. Thì tương lai đối kháng dùng trong mệnh đề chủ yếu của câu đk loại 1

E.g: If you don’t study hard, you will fail for the exam.

2. Thì Tương Lai tiếp diễn – Continuous Future

Công thức

Khẳng địnhS + will/shall + be + VingDấu hiệu dấn biết: next year, next , and soon, in the future…
Phủ địnhS + will/shall + not + be + Ving
Nghi vấnWill/Shall + S + be + Ving?

Cách sử dụng

Thì sau này tiếp diễn diễn đạt sự việc kéo dài liên tục suốt một khoảng thời gian ở tương lai, hay sẽ xảy ra như một trong những phần trong kế hoạch

E.g: She will be climbing on the mountain at this time next Friday.

3. Thì Tương Lai xong xuôi – Perfect Future

Công thức

Khẳng địnhS + will/shall + have + V3/pp.Dấu hiệu dấn biết: by/before , by the time/by the over of
Phủ địnhS + will/shall + have + not + V3/pp.
Nghi vấnWill/Shall + S + have + V3/pp?

Cách sử dụng

Thì tương lai xong dùng để diễn tả một sự việc kết thúc trước 1 thời điểm vào tương lai

E.g: By this time tomorrow, I will have already been in Australia.

4. Thì Tương Lai chấm dứt Tiếp Diễn – Perfect Continuous Future

Công thức

Khẳng địnhS + will/shall + have + been + VingDấu hiệu thừa nhận biết: by then, by the time, by/before …
Phủ địnhS + will/shall + have + not + been + Ving
Nghi vấnWill/Shall + have + S + been + Ving?

Cách sử dụng

Thì tương lai ngừng tiếp diễn mô tả một vấn đề sẽ xảy ra liên tục trước một thời điểm nào đó trong tương lai

E.g: I will have been working as a teacher of English for trăng tròn years by the end of next year.

Trong 12 thì giờ Anh trên, phần đông thì liên tục được áp dụng trong các bước và tiếp xúc thường ngày là: vượt Khứ Đơn (Simple Past), bây giờ Đơn (Simple Present), hiện nay Tại ngừng (Perfect Present), hiện tại Tại tiếp tục (Continuous Present), tương lai Đơn (Simple Future).

Series “Ngữ pháp cơ bản” của bth.vn là các nội dung bài viết giúp bạn xây dựng căn cơ tiếng Anh. Dành riêng riêng cho mình tự học, tự ôn luyện kết quả trong 21 ngày. 

Giải pháp toàn vẹn giúp con chinh phục Tiếng Anh dễ dàng cùng bth.vn

Kho đoạn clip bài giảng, ngôn từ minh hoạ sinh động, dễ dàng hiểu, thêm kết học sinh vào hoạt động tự học. Thư viên bài xích tập, đề thi phong phú, bài xích tập từ bỏ luyện phân cấp các trình độ.

Kho học liệu khổng lồ:

Tự luyện – từ bỏ chữa bài bác giúp tăng kết quả và rút ngắn thời hạn học.Kết vừa lòng phòng thi ảo (Mock Test) tất cả giám thị thiệt để sẵn sàng sẵn sàng và túa gỡ nỗi lo về bài xích thi IELTS.Lộ trình học tập tập cá nhân hóa cho từng học viên dựa trên bài kiểm tra đầu vào, hành vi học tập, công dụng luyện tập (tốc độ, điểm số) bên trên từng đơn vị kiến thức; từ đó tập trung vào các khả năng còn yếu trong IELTS và các phần kiến thức học viên chưa chũm vững.Lộ trình học cá nhân hóa hoàn toàn khác biệt, giải quyết vấn đề “one kích cỡ fit all” của mô hình học lớp truyền thống, khó buổi tối ưu hóa năng lực học tập của mỗi học viên.

*

Nền tảng học hành thông minh, ko giới hạn, cam đoan hiệu quả

Chỉ cần điện thoại thông minh hoặc đồ vật tính/laptop là chúng ta cũng có thể học bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu. 100% học viên từng trải tự học cùng bth.vn đều đạt hiệu quả như mong mỏi muốn. Các khả năng cần tập trung đều được nâng cao đạt công dụng cao. Học tập lại miễn tầm giá tới lúc đạt!

Nội dung

Nhiều nhóm kỹ năng và kiến thức theo từng trình độ

Chương trình IELTS FoundationChương trình Pre – IELTS: 3.0 – 4.5Chương trình IELTS 4.5 – 5.5Chương trình IELTS 5.5 – 6.0Chương trình IELTS 6.0 – 6.5Chương trình IELTS 6.5 – 7.0Chương trình IELTS 7.0+

Trợ lý ảo và cầm cố vấn học tập Online đồng hành cung ứng xuyên suốt quy trình học tập

Kết hợp với ứng dụng AI đề cập học, nhận xét học tập thông minh, chi tiết và nhóm ngũ hỗ trợ thắc mắc 24/7, góp kèm cặp và cồn viên học viên trong suốt quy trình học, sinh sản sự yên ổn tâm giao phó cho phụ huynh.