*
*
*
*
*
*
*
*

Bạn đang xem: Cách nào sau đây không dùng để bảo quản cá

Trước đây fan ta thường dùng chất này để bánh phở trắng với dai hơn, tuy nhiên nó siêu độc với khung người nên hiện thời đã bị cấm sử dụng. Chất đó là


Cho sơ đồ sau: anđehit $X_1xrightarrow+H_2,Ni,t^oX_2xrightarrow-H_2OX_3xrightarrowt^o,p,xtpoli,(isobutilen)$. X1 là


Xem thêm: Kem Tắm Trắng Snow White Milky Pack (200Ml), Kem Dưỡng Nâng Tone Body Snow White Milky Pack

Cho sơ đồ sau: $Axetilenxrightarrow+H_2,P extd,t^oX_1xrightarrowdd,,KMnO_4X_2xrightarrowCuO,t^o$ anđehit X3. CTPT của X3 là


Oxi hóa 1,2 gam CH3OH bởi CuO đun nóng, sau một thời gian thu được láo hợp sản phẩm X tất cả HCHO, H2O với CH3OH dư. Cho toàn cục X tác dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư nhận được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của bội nghịch ứng oxi hóa là


Oxi hóa không trọn vẹn 4,6 gam một ancol no, solo chức bởi CuO đun cho nóng thu được 6,2 gam hỗn hợp X tất cả anđehit, nước cùng ancol dư. Cho toàn cục hỗn vừa lòng X bội nghịch ứng trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 làm cho nóng thu được m gam Ag. Cực hiếm của m là


Hỗn hợp X gồm một ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen. Tỉ khối khá của X đối với hiđro bằng 23. Mang đến m gam X trải qua ống sứ đựng CuO dư nung nóng. Sau khi các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y bao gồm 3 chất hữu cơ với hơi nước, khối lượng ống sứ bớt 3,2 gam. Mang đến Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo nên 48,6 gam Ag. Phần trăm cân nặng của propan-1-ol trong X là