Cấu trúc và biện pháp dùng các thì trong giờ đồng hồ anh: Xem chi tiết công thức của 12 thì trong giờ đồng hồ anh cùng dấu hiệu phân biệt và cách dùng của những thì trong giờ đồng hồ anh khi chúng ta học ngữ pháp giờ anh.

Bạn đang xem: Các thì trong tiếng anh: bảng tóm tắt 12 thì tiếng anh

Trước khi đi vào cụ thể từng thì, bạn có thể theo dõi bảng cầm tắt về 12 thì trong giờ anh dưới đây:

*
Ngữ pháp giờ anh: 12 thì trong giờ đồng hồ anh

1. Thì bây giờ Đơn (Simple Present):

S + Vs/es + O (Đối với động từ Tobe)S + do/does + V + O (Đối với đụng từ thường)

Dấu hiệu phân biệt thì bây giờ đơn: always, every, usually, often, generally, frequently.

Cách cần sử dụng thì bây giờ đơn

Thì hiện tại đơn diễn tả một đạo lý , một sự thật hiển nhiên. Ex: The sun ries in the East. Tom comes from England.Thì hiện tại đơn diễn tả 1 kiến thức , một hành vi xảy ra thường xuyên ở hiện tại tại. Ex: Mary often goes khổng lồ school by bicycle. I get up early every morning.Lưu ý : ta thêm “es” sau những động từ bỏ tận thuộc là : O, S, X, CH, SH.Thì bây giờ đơn miêu tả năng lực của con người : Ex : He plays badminton very wellThì lúc này đơn còn diễn tả một kế hoạch bố trí trước sau đây hoặc thời khoá biểu , quan trọng dùng với các động từ bỏ di chuyển.

2. Thì hiện tại tại tiếp tục (Present Continuous): S + be (am/ is/ are) + V_ing + O

Dấu hiệu nhận thấy Thì bây giờ tiếp diễn: now, right now, at present, at the moment,……….

Cách cần sử dụng Thì bây giờ tiếp diễn

Thì bây giờ tiếp biểu đạt một hành động đang diễn ra và kéo dãn dài dài một thời hạn ở hiện tại tại. Ex: The children are playing football now.Thì này cũng thường tiếp theo sau sau câu đề nghị, mệnh lệnh. Ex: Look! the child is crying. Be quiet! The baby is sleeping in the next room.Thì này còn diễn đạt 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó tự ALWAYS: Ex : He is always borrowing our books và then he doesn’t remember –Thì này còn được sử dụng để diễn tả một hành vi sắp xảy ra ( sinh hoạt tương lai gần) Ex: He is coming tomrow

Lưu ý : Không dùng thì này với các động tự chỉ dìm thức đưa ra giác như : to lớn be, see, hear, understand, know, like, want, glance, feel, think, smell, love. Hate, realize, seem, remmber, forget,………. Ex: I am tired now. She wants lớn go for a walk at the moment. Bởi vì you understand your lesson? khi tham gia học tiếng anh online, các bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chia thì trong tiếng anh

3. Thì vượt khứ 1-1 (Simple Past): S + was/were + V_ed + O

Dấu hiệu phân biệt thì vượt khứ đơn: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

Cách cần sử dụng thì vượt khứ đơn: Thì vượt khứ đơn diễn đạt hành hễ đã xẩy ra và xong trong vượt khứ với thời hạn xác định.

CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ QUÁ KHỨ

When + thì vượt khứ 1-1 (simple past)When + hành động thứ nhất

4. Thì vượt khứ tiếp tục (Past Continuous): S + was/were + V_ing + O

Dấu hiệu nhận biết thì vượt khứ tiếp diễn: While, at that very moment, at 10:00 last night, and this morning (afternoon).

Cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn: sử dụng để biểu đạt hành đụng đã xẩy ra cùng lúc. Dẫu vậy hành động thứ nhất đã xảy ra sớm hơn và đã đang thường xuyên xảy ra thì hành động thứ hai xảy ra.

CHỦ TỪ + WERE/WAS + ÐỘNG TÙ THÊM -ING. While + thì vượt khứ tiếp nối (past progressive)

5. Thì hiện tại tại kết thúc (Present Perfect): S + have/ has + Past participle + O

Dấu hiệu nhận biết thì lúc này hoàn thành: already, not…yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before…

Cách cần sử dụng thì hiện tại hoàn thành:

Thì hiện tại hoàn thành miêu tả hành động đã xảy ra hoặc chưa lúc nào xảy ra sinh hoạt 1 thời hạn không xác minh trong thừa khứ.Thì hiện tại tại kết thúc cũng miêu tả sự lập đi lập lại của 1 hành động trong quá khứ.Thì hiện tại xong cũng được sử dụng với i since cùng for.Since + thời gian ban đầu (1995, I was young, this morning etc.) Khi tín đồ nói dùng since, người nghe buộc phải tính thời hạn là bao lâu.For + khoảng thời gian (từ lúc đầu tới bây giờ) Khi bạn nói sử dụng for, bạn nói yêu cầu tính thời gian là bao lâu.

Xem thêm: Hình Ảnh Tiến Hóa Của Các Dạng Tiến Hóa Của Pokemon, Các Dạng Tiến Hóa Của Pokemon

*

6. Thì hiện nay tại dứt tiếp diễn (Present Perfect Continuous): S + have/ has + been + V_ing + O

Dấu hiệu nhận thấy Thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far.

Cách dùng thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễn: Thì hiện nay tại xong tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề khoảng thời hạn của 1 hành động đã xảy ra trong quá khứ và liên tiếp tới lúc này (có thể tới tương lai).

7. Quá khứ xong xuôi (Past Perfect): S + had + Past Participle + O

Dấu hiệu nhận ra thì thừa khứ hoàn thành: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for….

Cách dùng thì thừa khứ trả thành: Thì quá khứ hoàn thành diễn tả 1 hành vi đã xẩy ra và xong trong thừa khứ trước 1 hành động khác cũng xảy ra và dứt trong vượt khứ.

8. Quá khứ ngừng tiếp diễn (Pas Perfect Continuous): S + had + been + V_ing + O

Từ phân biệt thì quá khứ chấm dứt tiếp diễn: until then, by the time, prior khổng lồ that time, before, after.

Cách dùng thì khứ kết thúc tiếp diễn: Thì vượt khứ xong xuôi tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời hạn của 1 hành động đã đang xẩy ra trong vượt khứ và dứt trước 1 hành vi khác xẩy ra và cũng ngừng trong vượt khứ

9. Tương lai đối chọi (Simple Future): S + shall/will + V(infinitive) + O

Cách cần sử dụng thì sau này đơn:

Khi chúng ta đoán (predict, guess), sử dụng will hoặc be going to.Khi các bạn chỉ dự tính trước, sử dụng be going to không được dùng will. CHỦ TỪ + AM (IS/ARE) GOING lớn + ÐỘNG TỪ (ở hiện nay tại: simple form)Khi bạn biểu đạt sự tự nguyện hoặc sự sẵn sàng, sử dụng will không được dùng be going to. CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở hiện nay tại: simple form)

10. Thì tương lai tiếp nối (Future Continuous): S + shall/will + be + V_ing+ O

Dấu hiện nhận biết Thì tương lai tiếp diễn: in the future, next year, next week, next time, & soon.

Cách sử dụng Thì tương lai tiếp diễn:Thì tương lai tiếp diễn miêu tả hành đụng sẽ xẩy ra ở 1 thời điểm nào đó trong tương lai.

CHỦ TỪ + WILL + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING hoặcCHỦ TỪ + BE GOING khổng lồ + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING

11. Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect): S + shall/will + have + Past Participle

Dấu hiệu phân biệt Thì tương lai trả thành: by the time và prior to lớn the time (có nghĩa là before)

Cách cần sử dụng Thì tương lai hoàn thành: Thì tương lai trả thành diễn tả 1 hành vi trong tương lai sẽ chấm dứt trước 1 hành vi khác trong tương lai. CHỦ TỪ + WILL + HAVE + QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (PAST PARTICIPLE)

12. Tương Lai xong xuôi Tiếp Diễn (Future Perfect Continuous): S + shall/will + have been + V_ing + O

Cách dùng: Thì tương lai dứt tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành vi sẽ đang xảy ra sau này và sẽ kết thúc trước 1 hành vi khác vào tương lai.