*
*
*
*
*

showDateViet()
*
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

*

*

*

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA chi NHÁNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

I- Vị trí, chức năng:

- ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, tp trực thuộc trung ương (sau đây điện thoại tư vấn tắt là bỏ ra nhánh) là đối kháng vị phụ thuộc vào của bank Nhà nước, chịu đựng sự lãnh đạo và điều hành quản lý tập trung, thống nhất của Thống đốc ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi tắt là Thống đốc) có tác dụng tham mưu, giúp Thống đốc làm chủ nhà nước về chi phí tệ và chuyển động ngân sản phẩm trên địa bàn và thực hiện một vài nghiệp vụ ngân hàng Trung ương theo sự uỷ quyền của Thống đốc.

Bạn đang xem: Chi nhánh ngân hàng là gì

- chi nhánh là đơn vị hạch toán, kế toán tài chính phụ thuộc; bao gồm con dấu với bảng phẳng phiu tài khoản theo luật pháp của pháp luật.

II- trách nhiệm và quyền hạn:

Chi nhánh được triển khai các trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng sau đây:

1. tổ chức phổ biến, chỉ đạo, triển khai, thi hành những văn bản quy bất hợp pháp luật của nhà nước, của ngân hàng Nhà nước về tiền tệ và vận động ngân sản phẩm đến những tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân (sau đây gọi tắt là tổ chức triển khai tín dụng) và các tổ chức khác có hoạt động ngân mặt hàng trên địa bàn được.

2. Tổng hợp, thống kê, nghiên cứu, phân tích và dự báo kinh tế tài chính trên địa phận để tham mưu đến Thống đốc và chịu trách nhiệm triển khai lãnh đạo của Thống đốc trong vấn đề thực hiện chế độ tiền tệ và vận động ngân sản phẩm trên địa bàn; tham mưu cho cấp ủy, tổ chức chính quyền địa phương trong vấn đề xây dựng cùng phát triển tài chính - làng hội ngơi nghỉ địa phương có liên quan đến vận động ngân hàng; tiến hành công tác thông tin tín dụng.

3. triển khai nhiệm vụ cấp, tịch thu giấy phép ra đời và hoạt động ngân mặt hàng của tổ chức triển khai tín dụng và tổ chức khác có chuyển động ngân hàng trên địa phận theo ủy quyền của Thống đốc và qui định của pháp luật.

4. Giám sát, chỉ đạo việc chia, tách, phù hợp nhất, ngay cạnh nhập, kiểm soát điều hành đặc biệt, giải thể của các tổ chức tín dụng thanh toán trên địa bàn theo sự ủy quyền của Thống đốc và giải pháp của pháp luật.

5. Tổ chức, thực hiện công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm luật đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng, chuyển động ngân hàng những tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn theo biện pháp của ngân hàng Nhà nước với của pháp luật.

6. đáp ứng dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và những dịch vụ ngân hàng trung ương khác cho các tổ chức tín dụng thanh toán và Kho bạc tình Nhà nước trên địa bàn.

7. tiến hành các nghiệp vụ và biện pháp thống trị Nhà nước về ngoại hối hận trên địa bàn theo phương pháp của bank Nhà nước với của pháp luật.

8.

Xem thêm: Đổi Mới Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ : Innovations

thực hiện nghiệp vụ tái cung cấp vốn và cho vay thanh toán so với các tổ chức tín dụng trên địa phận khi được Thống đốc ủy quyền.

9. Thực hiện các nghiệp vụ với biện pháp thống trị nhà nước về tiền tệ, kho quỹ, bảo đảm bình yên về tài sản, tiền cùng các giấy tờ có giá bảo quản tại chi nhánh và lúc giao thừa nhận theo biện pháp của bank Nhà nước cùng của pháp luật.

10. triển khai công tác phòng kháng tham nhũng, thực hành thực tế tiết kiệm, phòng lãng phí; giải quyết và xử lý khiếu nại, cáo giác theo điều khoản của Thống đốc cùng của pháp luật.

11. thực hiện quy chế dân công ty cơ sở, công khai minh bạch tài sản, tài bao gồm theo pháp luật của Thống đốc cùng của pháp luật.

12. report trả lời phỏng vấn theo yêu ước của cấp cho ủy, chính quyền địa phương; trả lời kiến nghị của những cơ quan báo chí về tiền tệ và hoạt động ngân mặt hàng trên địa phận theo khí cụ của Thống đốc và của pháp luật.

13. làm chủ tài chính, tài sản được giao theo nguyên lý của bank Nhà nước và của pháp luật.

14. Phối phù hợp với Trường tu dưỡng cán bộ ngân hàng để thống trị khai thác và áp dụng có kết quả cơ sở tu dưỡng cán bộ của Trường bồi dưỡng cán bộ bank thuộc ngân hàng Nhà nước đặt lên trên địa bàn theo luật pháp của bank Nhà nước và của pháp luật.

15. triển khai công tác bảo vệ, phòng cháy chữa trị cháy, phòng chống cháy nổ, phòng kháng bảo lụt, đảm bảo an ninh, riêng biệt tự, an toàn tại trụ sở trụ sở và các cơ sở vật chất khác thuộc thẩm quyền quản lý của bỏ ra nhánh.

16. Thực hiện chính sách thông tin, báo cáo theo điều khoản của bank Nhà nước và của pháp luật.