Nằm trong chuỗi bài học kinh nghiệm về câu đk – Conditional Sentences hay nói một cách khác là mệnh đề If – If Clauses, câu điều kiện loại 2 khá phổ cập nhưng có không ít bạn vẫn còn chạm mặt khó khăn vào việc thực hiện loại câu này. Với bài viết hôm nay, Luyện thi IELTS Vietop sẽ đem về cho các bạn phần tổng hợp kỹ năng về câu điều kiện loại 2 trong giờ Anh.

Bạn đang xem: Công thức và cách dùng câu điều kiện loại 2


*

Định nghĩa

Câu đk loại 2 là loại câu dùng làm nói về điều kiện không có thật, hoặc trái với thực tiễn ở hiện tại.

E.g.: I wouldn’t do that if I were you. (Tôi sẽ không làm nạm nếu tôi là bạn.)

→ “Tôi” bắt buộc nào biến chuyển “bạn” được nên đấy là câu đk loại 2.

Cấu trúc

Câu điều kiện thường sẽ sở hữu được 2 mệnh đề, trong những số ấy mệnh đề If phân tách ở thì quá khứ đối kháng (Past Simple tense) cùng mệnh đề chính là would đi kèm động từ bỏ nguyên mẫu.

Cấu trúc 1
If + S + V-ed / V2, S + would / could / should + V-bare
HOẶC S + would / could / should + V-bare If + S + V-ed / V2

E.g.: If it rained, you would get wet. (Nếu trời mưa, bạn sẽ bị ướt)

= You would get wet if it rained. (Bạn sẽ bị ướt giả dụ trời mưa.)

Cấu trúc 2
If + S + were / weren’t + O, S + would / could / should + V-bare
HOẶC S + would / could / should + V-bare if + S + were / weren’t + O

E.g.: If I were you, I would give up smoking.

Nếu tôi là bạn, tôi sẽ quăng quật hút thuốc.

I would give up smoking if I were you.

Tôi sẽ quăng quật hút thuốc nếu tôi là bạn.


KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%


phấn kích nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ thư điện tử bạn nhập sai
Đặt hẹn

Cách cần sử dụng câu điều kiện loại 2

Một số trở thành thể

If + Past Simple, S + would/could/might/had to… (+not) + be + V-ing

E.g.: If today was Sunday, I would be going to lớn the theme park. (Nếu từ bây giờ là công ty nhật, thì tôi đã đã đến công viên giải trí.)

If + Past Simple, Past Simple

E.g.: If Sue finished her homework yesterday, she was không lấy phí today. (Nếu Sue ngừng bài tập hồi hôm qua, thì bây giờ cô ấy vẫn rảnh rồi.)

If + Past Continuous, S + would/could (+not) + V-infinitive

E.g.: If Jane knew Minh was sleeping, she would not play the music too loud. (Nếu Jane biết Minh đã ngủ, cô ấy sẽ không bật nhạc quá to.)

If + Past Perfect, S + would/could (+not) + V-infinitive

E.g.: If Peter had done his task last weekend, he wouldn’t be too busy now. (Nếu Peter đã dứt nhiệm vụ của bản thân mình vào vào ngày cuối tuần trước, thì bây giờ anh ấy sẽ không thực sự bận rộn.)

*Lưu ý: Các cấu trúc biến thể trên đều rất có thể đảo được mệnh đề If ra phía đằng sau mệnh đề chính, các bạn nhớ là yêu cầu bỏ vết phẩy đi nhé.

Đảo ngữ câu đk loại 2

Ngoài việc hòn đảo 2 mệnh đề, trong câu điều kiện loại 2, chúng ta cũng có thể sử dụng hòn đảo ngữ theo các kết cấu như sau:

Were + S + khổng lồ + V-bare, S + would/could/might + V-bare

E.g.: If I go out, I would bring an umbrella with me. (Nếu tôi ra ngoài, tôi sẽ mang theo cây cho dù với tôi.

Xem thêm: Thân Em Như Quả Mít Trên Cây, Bài Thơ: Quả Mít (Hồ Xuân Hương)

)

= Were I to lớn go out, I would bring an umbrella with me.

Were + S + Noun / Adjective, S + would/could/might + V-bare

E.g.: If I were you, I would tell the truth. (Nếu tôi là bạn, tôi đã nói sự thật.)

= Were I you, I would tell the truth.

*Lưu ý:

Đối với dạng “if + mệnh đề chính” thì phải gồm dấu phẩy giữa 2 mệnh đề. Còn đối với dạng “mệnh đề chính + mệnh đề if” thì không cần có dấu phẩy.“If I were you” hoặc “If I were in your position” được dùng mô tả lời khuyên.“Could” được sử dụng ở mệnh đề “if” nhằm mô tả điều kiện hoàn toàn có thể xảy ra theo lý thuyết, nhưng thực tiễn không thực hiện được.

Bài tập câu điều kiện loại 2

Bài tập

Bài tập 1: Complete the sentences with the correct form of the verb given

If I ________ a car, I ________ to school. (HAVE, DRIVE)If she ________ foreign languages, she ________ a job more easily. (SPEAK, GET)I ________ khổng lồ the doctor if I ________ you. (GO, BE)If I ________ the lottery, I ________ myself for a new life. (WIN, PREPARE)If I ________ a purse on the sidewalk, I ________ it lớn the lost & found office. (FIND, TAKE)If I ________ my own car, I ________ to take the bus khổng lồ work every day. (HAVE, NOT HAVE)Jane ________ very happy if someone ________ her a job. (BE, OFFER)If she ________ a mouse, she ________. (SEE, PANIC)If my dad ________ more, we _____________ our holidays abroad. (EARN, SPEND)She ________ so much if she ________ smoking. (NOT COUGH, STOP)

Bài tập 2: Choose the correct answer

What would you bởi if there _____ a hurricane?

A. Could be B. Would be C. Was

If I had more money, I _____ that TV.

A. Will purchase B. Would purchase C. Purchased

Could you help me fix the computer?

A. If I had time, I’d.

B. I would if I knew how.

C. I’d if I had known how to bởi it.

If he _____ more careful, he wouldn’t keep breaking things.

A. Were B. Is C. Was D. Has been

If we had more staff, we _____ to lớn take on more projects.

A. Were able B. Will be able C. Can be able D. Would be able

Bài tập 3: Rewrite these sentences using conditional sentences type 2

I’m not going khổng lồ buy that smartphone phone because it’s too expensive.Marc is ill. He can’t go skiing with Steven.I can’t go lớn the movies this evening because I have lớn work overtime.I don’t know his e-mail so I can’t send him an invitation.They don’t want khổng lồ tell their mother the truth because she will get angry.

Bài tập 4: Complete the conditional sentence type 2 by putting the verbs into the correct form

If we (have) ______ had a yacht, we (sail) ______ the seven seas.If he (have) ______ more time, he (learn) ______ karate.She (spend) ______ a year in the USA if it (be) ______ easier lớn get a green card.She (not / talk) ______ to you if she (be) ______ mad at you.If you (go) ______ by xe đạp more often, you (be / not) ______ so flabby.

Đáp án

Bài tập 1:

If I had a car, I would drive to school.If she spoke foreign languages, she would get a job more easily.I would go lớn the doctor if I were you.If I won the lottery, I would prepare myself for a new life.If I found a purse on the sidewalk, I would take it khổng lồ the lost & found office.If I had my own car, I wouldn’t have to lớn take the bus lớn work every day.Jane would be very happy if someone offered her a job.If she saw a mouse, she would panic.If my dad earned more, we would spend our holidays abroad.She wouldn’t cough so much if she stopped smoking.

Bài tập 2: 1C; 2B; 3B; 4C; 5D

Bài tập 3:

If that điện thoại phone wasn’t so expensive, I would buy it. / I would buy that thiết bị di động phone if it wasn’t so expensive.If Marc wasn’t ill, he could go skiing with Steven. / Marc could go skiing with Steven if he wasn’t ill.If I didn’t have to lớn work overtime, I could go khổng lồ the movies this evening. / I could go khổng lồ the movies this evening if I didn’t have to work overtime.If I knew his email, I could send him an invitation. / I could send him an invitation if I knew his email.If they told their mother the truth, she would get angry. / Their mother would get angry if they told her the truth.

Bài tập 4:

If we had a yacht, we would sail the seven seas.If he had more time, he would learn karate.She would spend a year in the USA if it was easier to get a green card.She would not talk to you if she was mad at you.If you went by xe đạp more often, you would not be so flabby.

Hy vọng với phần tổng hợp kiến thức và kỹ năng và bài xích tập củng vậy trên, Vietop đã rất có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn về câu đk loại 2 trong giờ Anh để không thể bị “lấn cấn” trong việc thực hiện loại câu này nữa. Chúc chúng ta học giỏi và đừng quên theo dõi những bài phân chia sẻ về ngữ pháp tiếng anh tiếp theo nhé!