*

Please use this identifier to lớn cite or liên kết to this item: https://bth.vn/handle/11742/62218
Title:Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân - Giá trị bền vững và một số vấn đề cần bổ sung, phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam hiện nay
Authors:Nguyễn An Ninh
Keywords:Lịch sửGiai cấp công nhânSứ mệnh lịch sửViệt Nam
Abstract:Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân (GCCN) là một trong ba phát kiến vĩ đại của C.Mác, là biểu hiện tập trung cho giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác và cũng là cơ sở lý luận quan trọng nhất cho quá trình phát triển theo định hướng XHCN trên thế giới và của Việt Nam. Kể từ khi Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời (1848) - tác phẩm đầu tiên trình bày cô đúc lý luận sứ mệnh lịch sử của GCCN, hoạt động thực tiễn của GCCN, các Đảng Cộng sản và toàn thể nhân loại tiến bộ đã khẳng định những giá trị bền vững, đồng thời cung cấp thêm những dữ liệu mới để bổ sung và phát triển một số luận điểm của C.Mác về vấn đề này.
Issue Date:2018-12
Type:Bài trích
Extent:7 trang, pdf
Method:Tạp chí Lý luận Chính trị số 12 năm 2018
Language:vi
Spatial:Thư viện Quốc hội
Right:Tạp chí Lý luận Chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - chủ yếu trị