Ngày hôm sau, nó đã mạnh bạo lên thành bão nhiệt độ đới, cùng với một trả lưu thiết bị hai hình thành ở phía Bắc - tây-bắc hoàn lưu ban đầu.

Bạn đang xem: Lưu ban tiếng anh là gì


The next day, it reached tropical storm status as a second circulation formed north-northwest of the initial circulation.
Lo hổ ngươi về khét tiếng của Baciocchi với tứ cách là 1 trong thuyền trưởng nghèo, Napoleon vẫn có một trong những sự bảo lưu ban đầu về sự việc lựa lựa chọn của vợ ông xã mình.
Concerned about Baciocchi"s reputation as a poor captain, Napoleon had some initial reservations about his sister"s choice of spouse.
According lớn the Primary Chronicle the Rus" elite initially consisted of Varangians from Scandinavia.
Năm 1833, William cam kết một bản Hiến pháp new cho Hanover, trao quyền mang đến tầng lớp trung lưu, ban quyền lực tối cao hạn chế cho những tầng lớp thấp hơn, và tăng lên vai trò đến Nghị viện Hanover.
In 1833, William signed a new constitution for Hanover, which empowered the middle class, gave limited power to lớn the lower classes, và expanded the role of the parliament of Hanover.
Trong câu chuyện của Batman, nhân trang bị của Robin được xem như là Watson của Batman vì chưng Bill Finger, bạn viết nhiều cuộc phiêu lưu ban đầu của Batman, nói rằng: "Robin was an outgrowth of a conversation I had with Bob.
In Batman stories, the character of Robin was intended to lớn be Batman"s Watson: Bill Finger, writer for many early Batman adventures, wrote: "Robin was an outgrowth of a conversation I had with Bob.
Mặc mặc dù tỉ lệ mang đến trường đã cải thiện nhiều trong những năm vừa mới đây nhưng unique và kết quả giáo dục tại một trong những vùng trở ngại của việt nam vẫn còn thấp, đôi khi tỉ lệ vứt học cùng lưu ban vẫn còn đấy cao.
Despite significant improvements in enrollment rates in recent years, the chất lượng and effectiveness of education in Vietnam’s poorer regions remains low, while drop-out & repetition rates remain high.

Xem thêm: Đổi Tài Khoản Liên Quân Từ Facebook Sang Garena, Cách Chuyển Đổi Giữa Các Tài Khoản


Ví dụ, nhiều sinh viên và một trong những giáo viên nói tiếng Creole ở nhà và họ nói không rành tiếng người tình Đào Nha (ngôn ngữ giảng dạy); không có đủ chi tiêu cho vẻ ngoài học tập, và tất cả một phần trăm lưu ban cao.
For example, many students và some teachers speak Cape Verdean Creole at home and have a poor command of Portuguese (the language of instruction); there is insufficient spending on school materials, lunches, và books; and there is a high repetition rate for certain grades.
Các Thánh Hữu Ngày Sau fan Brazil share việc Quỹ giáo dục và đào tạo Luân Lưu vẫn ban phước cho cuộc sống đời thường của họ như vậy nào.
Araújo, one of the first Brazilian returned missionaries blessed by the PEF, adds, “With the growth of my career, I have more opportunities to lớn influence people by my example.
An important early tributary to the Solo River is the Dengkeng River, which has its source on Mount Merapi.
Tháng 12 năm 2009, lưu trữ của ban nhạc được thi công dưới format FLAC với MP3 song giới hạn cùng với 30.000 USB.
In December 2009, the band"s catalogue was officially released in FLAC and MP3 format in a limited edition of 30,000 USB flash drives.
Each of these five committees gives particular attention to a specific aspect of Christ’s earthly belongings.
Mặc dù những mối quan lại hệ với người lưu vong ban đầu là ưu tiên số một, Đài châu Âu tự do thoải mái (RFE) là cơ quan lớn nhất của NCFE sau đó.
Although exile relations were initially its first priority, Radio không tính tiền Europe (RFE) became the NCFE"s greatest legacy.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M